Banc de recursos per famílies

1- DIVERSITAT I INCLUSIÓ, MARC NORMATIU:
● DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu:
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2017/10/17/150
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/infografies/linies-estrategiques/linies-estrategiques-decret-inclusiu.pdf
● Pàgina web de la Generalitat de Diversitat i inclusió:
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/projectes-educatius-inclusius/
● Mesures i suports a l’escola:
– Universals:
https://drive.google.com/file/d/1-Kcu0iYSkQRyi4a5xBw6uLtaKr9r6Oyc/view?usp=sharing
– Addicionals:
https://drive.google.com/file/d/1FgtaDU5j8WDWDK_tEXZseAeA9u66Duwq/view?usp=sharing
– Intensius:
o https://drive.google.com/file/d/1sR7LzL1WpruJBPuMyxtYmJY5YxtbbSW/view?usp=sharing
o https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/
● Xarxa de suports a l’escola inclusiva:
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/xarxa-de-suports-a-leducacio-inclusiva/recursos/
● CEEPSIR:
https://drive.google.com/file/d/13nVf2ujbmsTuzhu-77LWgWRCuO7JP7YR/view?usp=sharing
● De l’escola inclusiva al sistema inclusiu:
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva/escola-inclusiva.pdf


2-