Banc de recursos per famílies

1- DIVERSITAT I INCLUSIÓ, MARC NORMATIU:
● DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu:
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2017/10/17/150
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/infografies/linies-estrategiques/linies-estrategiques-decret-inclusiu.pdf
● Pàgina web de la Generalitat de Diversitat i inclusió:
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/projectes-educatius-inclusius/
● Mesures i suports a l’escola:
– Universals:
https://drive.google.com/file/d/1-Kcu0iYSkQRyi4a5xBw6uLtaKr9r6Oyc/view?usp=sharing
– Addicionals:
https://drive.google.com/file/d/1FgtaDU5j8WDWDK_tEXZseAeA9u66Duwq/view?usp=sharing
– Intensius:
o https://drive.google.com/file/d/1sR7LzL1WpruJBPuMyxtYmJY5YxtbbSW/view?usp=sharing
o https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/
● Xarxa de suports a l’escola inclusiva:
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/xarxa-de-suports-a-leducacio-inclusiva/recursos/
● CEEPSIR:
https://drive.google.com/file/d/13nVf2ujbmsTuzhu-77LWgWRCuO7JP7YR/view?usp=sharing
● De l’escola inclusiva al sistema inclusiu:
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva/escola-inclusiva.pdf


2- DESENVOLUPAMENT INFANTIL I SENYALS D’ALERTA:
● Taula de desenvolupament psicomotor de 0-5 anys:
https://www.elblogdetupediatra.com/2017/04/tabla-de-desarrollo-haizea-llevant.html
● Desenvolupament normal i senyals d’alerta dels 0-3 anys:
https://media.diba.cat/diba/html/educacio/INEE_DEB/M3_Detec_Senyals_alerta_i_indic_de_risc_desenv_de_0_3a/index.html
● Guia desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys:
https://tresimes.files.wordpress.com/2018/02/guc3ada-desarrollo-infantil-0-6-ac3b1os.pdf
● Guia dels 0 als 3 anys:
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/04_familia_infancia_adolescencia/creixer_en_familia_guia_didactica_0_3/creixer_en_familia_guia_didactica_0_3.pdf
● Guia dels 3 als 6 anys:
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/04_familia_infancia_adolescencia/creixer_en_familia_guia_didactica_3_6/creixer_en_familia_guia_didactica_3_6.pdf
● Guia dels 6 als 12 anys:
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/04_familia_infancia_adolescencia/creixer_en_familia_guia_didactica_6_12/creixer_en_familia_guia_didactica_6_12.pdf
● Quadre de capacitats dels infants de 3 a 6 anys:
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/04formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/05_guies_didactiques/quadre_capacitats_infants/Quadre-de-capacitats-dels-infants-de-3-a-6-anys-.pdf
● Quadre de capacitats dels infants de 6 a 12 anys:
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/04formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/05_guies_didactiques/quadre_capacitats_infants/Quadre-de-capacitats-dels-infants-de-6-a-12-anys-.pdf
● Quadre de capacitats dels infants dels 12 als 16 anys:
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/04formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/05_guies_didactiques/quadre_capacitats_infants/Quadre-de-capacitats-dels-infants-de-12-a-16-anys-.pdf

3- PRINCIPALS DIAGNÒSTICS I TRASTORNS EN EDAT ESCOLAR:
● Trastorns aprenentatge (TDL, Dislèxia, TDAH, Discalcúlia, TANV):
https://xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0007/02f312ee-beec-400e-8ff1-3f591b3d0468/trastorns-aprenentatge-faros.pdf
● TEA:
https://www.nimh.nih.gov/sites/default/files/documents/health/publications/espanol/trastornos-del-espectro-autista/trastornos-del-espectro-autista.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/autisme/index.html
● TDAH:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/tdah/
https://www.fundacioncadah.org/cpanel3/API/download.php?id=144&account=j289eghfd75119863
● AACC:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/altes-capacitats/
● Discapacitat intel·lectual:
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/nese-derivades-de-discapacitat-intellectual/
● Guies per les famílies d’infants amb AACC, alteracions greus conducta,
discapacitat motriu, tartamudesa, sordesa o sordceguesa, malalties
prolongades):
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/guia-families/
● Trastorns conducta alimentària:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/trastorns-conducta-alimentaria/
● Autolesions i conductes suïcides:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/conductes-suicides/
● Consum de drogues i altres substàncies:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/prevencio-consum-drogues/factors-proteccio/


4- AJUTS, BEQUES, RECURSOS, ETC:
● Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias 2023 del Gobierno de
España:
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/familias/guia_ayudas_sociales/Guia2023DEFINITIVA.pdf
● Guia d’Ajudes i Prestacions per a les famílies de persones amb Discapacitat (TEA):
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-ajudes-prestacions-autisme-2021.pdf
● Grau de Discapacitat:
https://fedcatalanautisme.org/wp-content/uploads/2023/11/GUIA-DEL-GRAU-DE-DISCAPACITAT-.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_discapacitat/
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/DEST_columna_dreta/avantatges_persones_discapacitat.pdf
● Grau de Dependència:
https://fedcatalanautisme.org/wp-content/uploads/2022/11/GUIA-GRAU-DE-DEPENDENCIA.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/proces_de_reconeixement_de_la_situacio_de_dependencia/
● Targeta CUIDA’M:
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam
● Títol Família nombrosa:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_nombroses/
● Títol Família monoparental:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_monoparentals/index.html
● Equip Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP):
https://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/eap/
● CDIAP:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/atencio_precoc/servei_atencio_precos/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/cdiap-00001
● CSMIJ:
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/xarxa-de-suports-a-leducacio-inclusiva/collaboracio-amb-altres-departaments/serveis-datencio-a-la-infancia-i-ladolescencia/
● Recursos per a infants amb TEA:
https://diarieducacio.cat/seleccio-12-recursos-tecnologics-treballar-infants-autistes/
https://fedcatalanautisme.org/wp-content/uploads/2019/04/Comic-Pau-Feca-jpg.jpg
https://www.catedraautismeudg.com/professionals/recursos/pagines-web/
https://www.catedraautismeudg.com/professionals/tinc-un-nen-amb-autisme-a-laula/
● Recursos per a infants amb AACC:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/altes-capacitats/recursos-eines/
● Recursos per a infants amb TDAH:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/tdah/recursos-eines/
● Recursos per a l’Educació Especial:
https://blocs.xtec.cat/recursosee/?_ga=2.191789161.2116892025.1705483075-1808276878.1685528324
● Val escolar:
https://valescolar.cat/


5- RECURSOS SOCIOEDUCATIUS DE SUPORT A LES FAMÍLIES:
https://familiasenpositivo.org/documentacion/recursos-socioeducativos

● Guies entorn a la parentalitat positiva:
https://www.savethechildren.es/escuela/cursos/curso-online-aprender-educar-el-reto-de-la-educacion-en-positivo
● Resolució positiva dels conflictes cotidians en la família:
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/02/CURSO-64-RESOLUCI%C3%93N-POSITIVA-DE-CONFLICTOS-COTIDIANOS-EN-LA-FAMILIA-ALUMNO.pdf

● El Vincle Afectiu:
http://si.easp.es/psiaa/wp-content/uploads/2014/07/cuidadores_apego.pdf

6- ALTRES:
● Comunicar la separació dels pares als fills:
https://www.centregrat.com/ca/com-comunicar-separacio-divorci-als-fills-segons-edat/
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/8064_d_AnteLaSeparacion.pdf
● ASSETJAMENT:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/us-tecnologies/ciberassetjament/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/odi-discriminacio/
● El Dol en la infància:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/dol/
● Violència Masclista:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/violencia-masclista/
● Gestió dels conflictes i les relacions a casa/Pràctiques restauratives a casa:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/practiques-restauratives-familia/
● Inici I3: acompanyament emocional:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/families-escola/escolaritat/i3-comencem-escola